Board logo

標題: ※ ※邊一間私校讀中六比較好??? ※ ※ [打印本頁]

作者: uc25d7    時間: 2009-8-6 01:23 PM     標題: ※ ※邊一間私校讀中六比較好??? ※ ※

本人會考12分.....驚搵唔到中六..想搵定私校讀中六...
而家諗緊遵理,但係唔知校風如何

想問一問各師兄師姐邊一間私校師資同校風比較好???
收費如何??
最遲要幾時報名??

唔該晒大家~~

補充問題 : 如果以師資黎講... 遵理 定係  閔光好d??

[ 本帖最後由 uc25d7 於 2009-8-6 05:47 PM 編輯 ]
作者: 11AL考生    時間: 2009-8-6 01:50 PM

私校收6分個d
唔好搵私校呀
作者: uc25d7    時間: 2009-8-6 05:29 PM     標題: 回覆 #2 09ce考生 的帖子

我想問定先....驚我搵唔到中六呀..
作者: kinwould    時間: 2009-8-6 05:33 PM

你信唔信得過英皇.現代果D?
聽人講果D好似幾多分都收
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0