Board logo

標題: [問題] 已解決,謝謝! [打印本頁]

作者: *祖∼葉*    時間: 2014-9-18 11:31 PM     標題: 已解決,謝謝!

已解決,謝謝!

[ 本帖最後由 *祖∼葉* 於 2014-9-19 01:35 AM 編輯 ]
作者: *祖∼葉*    時間: 2014-9-18 11:32 PM

已解決,謝謝!

[ 本帖最後由 *祖∼葉* 於 2014-9-19 01:35 AM 編輯 ]
作者: tony625    時間: 2014-9-19 12:02 AM

點解可以唔識用 -.-

4.
引用:
地圖:
東 植 南
 \|/
滑-十-涼
 /|\
北 噴 西
引用:
貝兒:

 \|/
 -十-北
 /|\
    背
引用:
貝兒:
涼 西
 \|/
南-十-北
 /|\
  東 滑
提示 = 面向西南方,背向東北方。
4a = 後面有滑梯。
引用:
貝兒向右轉一個直角:
    面
 \|/
 -十-北
 /|\
引用:
貝兒:
  西 噴
 \|/
南-十-北
 /|\
植 東
4b = 面向西北方,前面有噴水池。

[ 本帖最後由 tony625 於 2014-9-19 12:08 AM 編輯 ]
作者: tony625    時間: 2014-9-19 12:06 AM

2.
引用:
 北
西十東
 南
引用:
 籃
教十停
 門
引用:
學宇:
 面
北十
 背
引用:
學宇:
 東
北十
 西
提示 = 面向東方。
答案 = 面向停車場。

[ 本帖最後由 tony625 於 2014-9-19 12:08 AM 編輯 ]
作者: *祖∼葉*    時間: 2014-9-19 12:17 AM

引用:
原帖由 tony625 於 2014-9-19 12:02 AM 發表
點解可以唔識用 -.-

4.提示 = 面向西南方,背向東北方。
4a = 後面有滑梯。


4b = 面向西北方,前面有噴水池。
咁如果向4b係左轉一個直角,係咪面向東南方,前面有植物園?
作者: tony625    時間: 2014-9-19 12:22 AM

引用:
如果貝兒向左轉一個直角:
    背
 \|/
 -十-北
 /|\
引用:
貝兒:
  西 噴
 \|/
南-十-北
 /|\
植 東
所以係面向東南方,前面有植物園。
作者: tony625    時間: 2014-9-19 12:32 AM

trick for 八個方向:
望住個北,寫低順時針數一次八個方向既方向或物件。
=> 北滑東植南涼西噴
引用:
如果你遇到:
  北
 \|/
 -十-
 /|\
引用:
再一次順時針寫返八個方向對應既方向或物件就搞掂:
噴 北 滑
 \|/
西-十-東
 /|\
涼 南 植
trick for 四個方向:
望住個北,寫低順時針數一次四個方向既物件。
=> 北=籃,東=停,南=門,西=教
引用:
如果你遇到:
 北
 十
引用:
首先順時針填返四個方向:
 北
西十東
 南
引用:
然後睇返四個方向對應既物件係乜就搞掂:
 籃
教十停
 門

作者: *祖∼葉*    時間: 2014-9-19 01:21 AM

引用:
原帖由 tony625 於 2014-9-19 12:32 AM 發表
trick for 八個方向:
望住個北,寫低順時針數一次八個方向既方向或物件。
=> 北滑東植南涼西噴trick for 四個方向:
望住個北,寫低順時針數一次四個方向既物件。
=> 北=籃,東=停,南=門,西=教


thx
作者: fabykk33    時間: 2014-9-19 12:50 PM

em32 em32 em32
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0