Board logo

標題: [大學升學資訊] Thei SSSDP 園藝及園境管理interview一問 [打印本頁]

作者: cacasi    時間: 2016-7-22 04:55 PM     標題: Thei SSSDP 園藝及園境管理interview一問

如題,請問有冇人in 過園藝及園境管理(榮譽)文學士? email寫要in1.5鐘, 有冇人知道整個流程係點?問咩問題?同埋需唔需要帶作品?唔該[ 本帖最後由 cacasi 於 2016-7-22 05:48 PM 編輯 ]
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0