Board logo

標題: [中文] 16/3 中文口試練習 有現職老師 速留pm [打印本頁]

作者: apple3710    時間: 2017-3-15 03:13 PM     標題: 16/3 中文口試練習 有現職老師 速留pm

聽日下午1-3 銅鑼灣中央圖書館將會有現職老師帶住喪操oral 5個人不間斷
我同我朋友只有兩個人
要求:參加者望5星星 唔好hea

有機會轉12-3
學費根據人數平分
最多160蚊一個人 講緊兩個鐘夾埋 好抵好抵
盡快pm我 thanks
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0