Board logo

標題: [中文] 中文校內卷一問題 [打印本頁]

作者: IlovemathloveI    時間: 2019-3-15 08:21 PM     標題: 中文校內卷一問題

其實學校係唔係有一堆中文卷一考試卷全港學校共用?有時見同學補習社練習同測驗卷無論題目定文章都好相似
作者: oneofthemarcus    時間: 2019-3-16 06:17 PM     標題: 唔肯定

不過好似係
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0