Board logo

標題: [互相幫手] 填IES問卷啦 [打印本頁]

作者: Kyvyling    時間: 2019-8-11 12:16 AM     標題: [互相幫手] 填IES問卷啦

我係一個中五學生, 依家探究緊香港應否成立動物警察,希望可以收集你地每一個H意見。

https://docs.google.com/forms/d/ ... PEaIUMLxhQ/viewform

所有意見只會作學術用途,資料也會於完成分析後銷毀。我一定會好好善用這些意見作分析,讓身邊更多的人關注動物權益。感激不盡!
作者: youdunknowme    時間: 2019-8-11 03:13 PM

Done.
可否幫手做
https://forms.gle/wUq6niDzDVH6evfe6
作者: chanwong1212    時間: 2019-8-12 09:41 AM     標題: done

唔該哂!!
https://forms.gle/ZX7bX721mMvT6rFA9
作者: Kelly2234    時間: 2019-8-12 06:40 PM     標題: Done 麻煩幫幫手

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwmxr0p-WYi6Ngk0eb_pKTou-Yc8NGsxgq4HHEKk6FcCrVxA/viewform?usp=sf_link
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0