Board logo

標題: [其他] 初中中文、英文、數學補邊個好 [打印本頁]

作者: JohnChongDSE    時間: 2014-10-13 10:24 PM     標題: 初中中文、英文、數學補邊個好


作者: Simon    時間: 2014-10-13 10:33 PM

初中既我唔建議去補習社
最好搵私人補習, 可以一對一咁針對性去搞好你既基礎
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0