Board logo

標題: [其他] 有補黃海星的請進 [打印本頁]

作者: SHINER    時間: 2015-3-3 09:12 PM     標題: 有補黃海星的請進

約多久派回作文?

[ 本帖最後由 SHINER 於 2015-3-3 10:20 PM 編輯 ]
作者: surelose123456    時間: 2015-3-3 09:19 PM

黃海星無比番篇文我
過左2個月都冇
作者: curtis1996    時間: 2015-3-3 09:40 PM     標題: 回覆 2# surelose123456 的帖子

我補果陣通常一個月左右就拎番,可能佢依家太忙
作者: surelose123456    時間: 2015-3-3 11:09 PM

習都就快補完
作者: pjcatwong    時間: 2015-3-3 11:40 PM

黃海星除了在這裡做打手就乜都不識 :lol
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0